Zoeken

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Piano en Vleugelhandel Grosveld

Jules Verneweg 20-20A 5015 BL Tilburg Nederland

Kvk: 18034205

BTW-NR:NL001774369B56

T +31(0) 13 468 05 40

RABOBANK Tilburg rekeningnummer: NL77RABO 0345 7257 78 BIC: RABONL2U

info@grosveld.nl

www.grosveld.nl

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Ook dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden.

Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

Artikel 3: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van complete terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie ter zake de door ons krachtens overeenkomst geleverd of te leveren zaken of ter zake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoen van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming der zaken.

In geval van be,- verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede- eigendomsrecht van de nieuw onstane (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken.

In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst van de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde docht onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de wederpartij hebben, onmiddellijk opeisbaar.

Indien wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

 

Artikel 8: De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9: Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

* De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

* De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 10: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wij zijn gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

 

Artikel 11: Transport

Voor zover niet anders is overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en de transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.

Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 12: Huur piano’s en  vleugels langere periode

De huur start op de dag van de levering van het instrument bij de huurder. De datum van levering wordt vastgelegd na overleg tussen huurder en verhuurder. De huurperiode bedraagt 1 jaar. Transportkosten begane grond zijn € 150,-
Trap/verdieping worden extra kosten aangerekend  afhankelijk van de specifieke situatie.

De huurder bevestigt dat hij de door Piano en Vleugelhandel Grosveld gehanteerde verhuurprijzen kent en gaat hiermee akkoord. De maandelijkse betalingen dienen verplicht via automatische incasso te worden uitgevoerd. De huurder vult hiervoor de nodige gegevens in en geeft toestemming aan Piano en Vleugelhandel Grosveld om de automatische incasso uit te voeren.

Zodra het instrument zich bij de huurder bevindt, zal huurder ervoor zorgen dat het instrument niet aan derden wordt doorverhuurd. Bij eventuele verhuizing zal de huurder Piano en Vleugelhandel Grosveld op voorhand contacteren en het nieuwe adres doorgeven.

Gedurende de huurperiode draagt de huurder het risico voor verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging, ook in gevallen van overmacht. Eventueel vastgestelde beschadigingen, niet door normaal gebruik of normale slijtage ontstaan, zullen aan de huurder verrekend worden bij het stopzetten van de huurovereenkomst. De huurder zal het instrument verzekeren tegen brand of andere ongevallen.

Het instrument wordt in goede staat afgeleverd bij de huurder. Een akoestische piano wordt steeds gestemd vlak voor de levering. Extra stembeurten zijn niet inbegrepen in de huurprijs. We raden aan om een akoestische huurpiano minstens 1x per jaar te laten stemmen door onze technici. Indien er technische problemen zouden ontstaan gedurende de huurperiode, zullen deze door huurder snel gemeld worden aan Piano en Vleugelhandel Grosveld.

Accessoires, zoals een pianobankje zijn bij verhuur inbegrepen.

 

Artikel 13: Verhuur piano’s en vleugels voor 1 dag

De verhuur start op de dag van de levering van het instrument bij de huurder. De datum van levering wordt vastgelegd na overleg tussen huurder en verhuurder. De minimale verhuurperiode bedraagt 1 dag. Levering en ophalen trap/verdieping worden extra kosten aangerekend  afhankelijk van de specifieke situatie.

De huurder bevestigt dat hij de door Piano en Vleugelhandel  Grosveld gehanteerde verhuurprijzen kent en gaat hiermee akkoord. Vermelde huurprijzen zijn exclusief 21% BTW.

Zodra het instrument zich bij de huurder bevindt, zal huurder ervoor zorgen dat het instrument niet aan derden wordt doorverhuurd.

Gedurende de huurperiode draagt de huurder het risico voor verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging, ook in gevallen van overmacht. Eventueel vastgestelde beschadigingen, niet door normaal gebruik of normale slijtage ontstaan, zullen aan de huurder door berekend worden. De huurder zal het instrument verzekeren tegen brand of andere ongevallen.

Accessoires, zoals een pianobankje, zijn bij verhuur inbegrepen.

 

Artikel 14: Betaling winkel

In de winkel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto, contant, bij aflevering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen Bankrekeningnummer vóór (af)leveringsdatum.

Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeen gekomen prijzen zijn uitgedrukt.

 

Artikel 15: Betaling Online webshop

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan d.m.v. Onlinebetaling: iDeal, Maestro, Creditcard, Visa.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 16: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Zie ook het Europees Platform voor geschilbeslechting.

 

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Back to Top
Product has been added to your cart
Call Now Button