Zoeken

Privacy Policy

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A., gevestigd aan Jules Verneweg 20-20A, 5015 BL, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.grosveld.nl Jules Verneweg 20-20A, 5015 BL, Tilburg +31 134680540

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. is de Functionaris Gegevensbescherming van Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. Hij/zij is te bereiken via info@grosveld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–     Voor- en achternaam

–     Adresgegevens

–     Telefoonnummer

–     E-mailadres

–     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

–     Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grosveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–     Het afhandelen van uw betaling

–     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–     U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

–     Om goederen en diensten bij u af te leveren

–     Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

–     Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

–     Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A.) tussen zit. Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact online voor de administratie, Officepakket 365 voor Excel voor de facturatie, Access verwerking klantenbestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 7 jaren bewaartermijnen voor de Belasting voor de wettelijke eis:

Facturen: naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer betreft de automatische incasso’s.

Incassocontract: Naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, E-mail, bankrekeningnummer, handtekening. Dit is een vereiste van de bank om te kunnen incasseren en te communiceren indien de incasso word geweigerd.

Koopovereenkomst: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, gsm, E-mail, handtekening, dit om de koopovereenkomst te bevestigen.

Stemklantenbestand: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, gsm, E-mail, om contact op te nemen om het instrument te laten stemmen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grosveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Cooperative vereniging Piano en Muziekhandel Studio Grosveld U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grosveld.nl

Back to Top
Product has been added to your cart
Call Now Button